Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
pleistoceen
holoceen
3000 v. Chr.
1000 v. Chr.
omgeving Koudekerke 1000 voor Christus
schematische weergave van de bodemgesteldheid circa 1000 jaar voor Christus bij Koudekerke
1. VORMING VAN HET HOLLANDVEEN CIRCA 1000 JAAR VOOR CHRISTUS
De rust keerde terug in het gebied. De diepe kreken werden langzaam opgevuld met achtereenvolgens zand, zavel en klei. Het gebied veranderde van een zoutwatermilieu in een brak- tot zoetwatermoeras. In dit moeras werd een veenpakket gevormd en zo ontstond het hollandveen dat op Walcheren tot ongeveer 50 voor Christus doorgroeide. Dit veenpakket, dat tot de afzetting van Duinkerke I behoort, loopt qua dikte sterk uiteen, van plaatselijk enkele decimeters tot 3 meter en in oude geulen soms tot wel 30 meter.
 
In deze periode werd Walcheren bevolkt door Romeinen waarvan talrijke sporen zijn teruggevonden in de bovenlaag van het veen. In de omgeving van Domburg is aardewerk gevonden uit circa 300 voor Christus. In Koudekerke dateren de oudste vondsten van Romeins aardewerk uit circa 70 na Christus. In 1974 zijn ten noorden van Koudekerke resten van een Romeinse kalkoven gevonden en onlangs heeft men bij werkzaamheden voor de rondweg rond Koudekerke nog Romeins materiaal gevonden. Vooral uit de 2e en 3e eeuw na Christus zijn veel Romeinse vondsten op Walcheren bekend waaronder ook een munt uit de periode van keizer Antoninus Pius (138-161) welke bij de hofstede Paauwenburg is gevonden in het begin van de 20e eeuw. Alle gevonden munten op Walcheren dateren van vr het jaar 274. Door de ontwatering van het veen nam de daling van het maaiveld toe en werd het gevaar voor overstromingen groter. Waarschijnlijk is dit van invloed geweest op de ontvolking van Walcheren die vanaf deze periode plaats heeft gevonden. In ieder geval zijn er uit de periode 275 tot 600 na Christus nauwelijks tot geen sporen van menselijke activiteit aangetroffen. In deze periode bleef Zeeland ten prooi vallen aan eb en vloed en was het vrijwel onbewoonbaar. De oude strandwal werd gereduceerd tot een zandbank en in het daarachter gelegen land werden kreken in het veen uitgesleten. Lees verder.   Pascaart van de Noordzee van Texel tot de Hoofden etc. Uitgave P. Goos. Zeekaart met schematische weergave
2. DE TOT ZANDBANKEN GEREDUCEERDE STRANDWAL IN 1666 (KAART GOOS)

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: Sjoerd de Nooijer
afb. 2: Pascaart van de Noordzee

geraadpleegde bronnen:
- Zeeland in oude kaarten (bron 13)
- Gemeente Veere, bijlage Nota
Archeologische Monumentenzorg Walcheren 2006

toelichting afbeelding 1:
schematische doorsnede

toelichting afbeelding 2:
Pascaart van de Noordzee van Texel tot de Hoofden etc. Uitgave P. Goos. Zeekaart met schematische weergave van ligging zonder wegennet. Zeer goed zichtbaar op deze kaart is het verloop van de zandbanken die duiden op de vroegere strandwallen van de kustlijn tussen Egmond aan Zee en Calais.