Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
boerderijen
buitenhuizen
grondgebruik
kustzone
wijk 't zand
kustzone Koudekerke 1900-1940
topografische kaart uit 1910 Fragment bij Koudekerke
1. FRAGMENT BIJ KOUDEKERKE VAN BONNEBLAD VLISSINGEN UIT 1911
In het eerste deel van de twintigste eeuw vormden landbouw, tuinbouw en veeteelt de voornaamste bronnen van bestaan in Koudekerke. Tussen 1890 en 1930 versnipperde de landbouwgrond sterk doordat arbeiders voor zichzelf kleine boerenbedrijfjes startten om zo te profiteren van de in die tijd hoge opbrengsten van de oogst. Die werden mede veroorzaakt door de Eerste Wereldoorlog, die in de landen om Nederland heen woedde. Er werden gewassen in opkomst geteeld zoals de suikerbiet en de aardappel welke, mede geholpen door de komst van de stoomtram, snel konden worden vervoerd en verhandeld. Het werk op het land was arbeidsintensief en werd door mens en paard uitgevoerd met nog relatief weinig hulpmiddelen. Tijdens de crisisjaren werden de land- en tuinbouwers getroffen door lage prijzen. Hierdoor daalde het aantal boerenbedrijfjes rond 1930 wel licht, maar bleef het kleinschalige grondgebruik het landschap domineren. Het besloten karakter werd door de verdergaande versnippering van de kavels en de aanplant van meidoornhagen op de perceelsgrenzen steeds verder versterkt.

De ontwatering was in de negentiende en begin twintigste eeuw op Walcheren nog steeds een groot probleem. Door de lage ligging en de bodemgesteldheid waren de poelgronden nog steeds de natste en minste productieve gronden. Deze verdeling veranderde pas nadat betaalbare moderne technieken het mogelijk maakten van dit patroon af te wijken. Reeds in 1800 schreef het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap in samenwerking met het polderbestuur van Walcheren een prijsvraag uit voor een ontwerp van een betere afwatering van Walcheren. Van de zes inzendingen, bleek er niet één geschikt voor uitvoering, vanwege technische of financiële tekortkomingen.

Pas in 1930 werd een nieuw gemaal geopend, genaamd De Boreel. Na ingebruikname van het gemaal verbeterde de omstandigheden zienderogen. Het water werd nu uit de polder van Walcheren via het uitgebreide stelsel van watergangen naar het nieuwe gemaal geleid alwaar het in het Kanaal door Walcheren werd gepompt. Ook de komst van zwaarder landbouwmaterieel bood beter mogelijkheden voor de akkerbouw.
 
De Wijngaard te Koudekerke   In de jaren 30 breidde de druiventeelt zich in Nederland enorm uit. 'De Wijngaard' hier links was dus een van vele wijngaarden in ons land.

De naam herinnert aan een tuindersbedrijf dat David Joziasse en zijn vrouw Mientje Roelse daar omstreeks 1930 stichtten. Achter hun huis stonden drie druivenkassen die in de watertijd zwaar beschadigd raakten maar werden herbouwd. Het bedrijf werd voortgezet tot 1964. Ook nabij Moesbosch stonden druivenkassen van de familie Joziasse. Deze waren echter onderdeel van het tuindersbedrijf dat nu als 'Intratuin' bekend staat en nog steeds door nazaten van deze familie wordt geleid.
2. FRAGMENT GROTE PROVINCIE ATLAS ZEELAND 1989    
Intratuin Koudekerke is ontstaan uit de moestuin/tuinderij van buitenplaats 'Moesbosch'. Rond 1935 is Dhr. Iz. Joziasse sr. hiermee van start gegaan. Vanaf 1939 heeft dhr. Iz. Joziasse deze moestuin/tuinderij gepacht van de familie Van Doorn. Vanaf 1962 werden in de tomaten- en komkommerkassen 's winters kerststerren en cyclamen geteeld. De zonen van Iz., D. en W. Joziasse hebben het bedrijf in 1969 overgenomen. Vanaf 1973 werden er ook bloemen in de kas geteeld. Langzaam is daarna de verkoop vanuit eigen kwekerij op gang gekomen, later aangevuld met een assortiment vanaf de veiling en andere firma's. In 1990 is er aansluiting gezocht en gevonden bij de Intratuin formule. Op 1 januari 2000 is het bedrijf overgenomen door Sjaak en Sjacco Joziasse, de zonen van respectievelijk D. en W. Joziasse.

Lees verder.

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: bonneblad Vlissingen 1911
afb. 2: topografische kaart 1989

geraadpleegde bronnen:
- K. Bos en J.W. Bosch, 'Landschapsatlas van Walcheren - Inspirerende sporen van tijd', Koudekerke, 2008
- website intratuin Koudekerke
- www.watwaswaar.nl
- www.krantenbankzeeland.nl