Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
nieuwe wijken
bedrijventerreinen
wederopbouw
ruilverkaveling
recreatie
kustversterking
onderwijs Koudekerke 1944-heden
Christelijke Bewaarschool
 
voormalige bwaarschool gelegen aan de Brouwerijstraat te Koudekerke blank De Brouwerijstraat te Koudekerke in 2002
1. DE SCHOOLWONING EN BEWAARSCHOOL IN DE BROUWERIJSTRAAT   2. DE BROUWERIJSTRAAT (2-8-2002)
Vlak na de Tweede Wereldoorlog waren er nog drie basisscholen op Koudekerke: De openbare basisschool, de hervormde basisschool en de gereformeerde basisschool. Van deze drie scholen zijn elders ook klassenfoto's opgenomen. Naast deze drie basisscholen bestond er ook nog een christelijke bewaarschool. Deze bewaarschool was in 1887 gebouwd in de Brouwerijstraat, op de plek van de voormalige herberg 'De Laatste Stuiver'. Het schooltje maakte op financieel gebied een moeilijke periode door, nadat in 1917 inkomsten uit staatsobligaties wegvielen. In 1934 werd zelfs gedacht aan opheffing. Door het salaris van de onderwijzeres met honderd gulden te verminderen en het houden van een bazar werd dit voorkomen. De inkomsten van de bazar waren f. 550,-.
 
Sloop van de Bewaarschool te Koudekerke in 1958   Na bijna zeventig jaren als bewaarschool in gebruik te zijn geweest werd het gebouw in 1955 niet geschikt meer geacht voor het geven van kleuteronderwijs en werd het afgekeurd op gezondheidsgronden. Daarnaast versperde het oude schoolgebouw de toch al smalle toegang tot het Dorpsplein vanaf de Brouwerijstraat (toen nog Middelburgsestraat geheten). Er werd in 1958 door de gemeente besloten tot de sloop van de oude bewaarschool en de bouw van een nieuwe kleuterschool op een andere plek zodat deze belangrijke toegang tot het Dorpsplein verbreed kon worden. Het perceel grond waarop de oude school stond werd verkocht aan de heer J. de Kroo.
3. SLOOP OUDE BEWAARSCHOOL EN SCHOOLWONING (FOTO 28-10-1959)    

De Klimop
 
Vanaf 1956 werden door de gemeente pogingen ondernomen om grond te verwerven voor de bouw van een nieuwe kleuterschool voor twee kleuterklassen. Deze werd uiteindelijk in het uitbreidingsplan 'West', aan de Kerkstraat 2 aangekocht. Op 8 december 1958 werd de bouw van de kleuterschool aanbesteed, naar een ontwerp van architect Arend Rothuizen van architectenbureau Rothuizen en 't Hooft uit Middelburg. De bouw werd aan de laagste inschrijver, de firma Van Schaik & Gilde te Middelburg opgedragen voor f. 74.372,-. Deze startte in maart 1959 met de bouwwerkzaamheden. Op 10 oktober van dat jaar werd het gebouw, dat vanaf dat moment 'De Klimop' heette, officieel geopend door mevrouw S.C. de Casembroot-baronesse Van der Feltz, echtgenoot van de commissaris der Koningin van Zeeland. Bij de opening werd de familie Van Doorn bedankt die heel veel voor de totstandkoming van de school heeft gedaan en werd de architect geprezen om zijn originaliteit bij het ontwerpen van het gebouw. Dit omvatte twee ruime speellokalen, een ruime gang, garderobe en personeelskamer. Hoofdleidster van de kleuterschool, mej. J.E. Hubrechtse toonde zich bij de opening erg tevreden met de sterk verbeterde toestand van de nieuwe lokalen in vergelijking met de oude bewaarschool. In 1961 werd de nieuwe kleuterschool reeds door 80 leerlingen bezocht en was men zelfs genoodzaakt een wachtlijst aan te leggen. Later was juffrouw Boone hoofdleidster op deze kleuterschool die tot 1982 dienst heeft gedaan en daarna werd verkocht aan de Nederlands Hervormde gemeente van Koudekerke. Daarna is het christelijk kleuteronderwijs geconcentreerd in de nieuwe christelijke kleuterschool 'De Wantewevers', aan de Antonissenstraat 23.

Hierna werd het gebouw aan de Kerkstraat gebruikt als peuterspeelzaal en als ontmoetingsruimte voor de kerk. In 2010 werd het oude gebouw aan de Kerkstraat tenslotte gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe ontmoetingsruimte voor de kerk. Hiervoor is in september 2010 een bouwaanvraag ingediend.
 
Kleuterschool De Klimop aan de Kerkstraat te Koudekerke in 1960  
Voormalige kleuterschool De Klimop aan de Kerkstraat de Koudekerke voor de sloop op 14-05-2010
4. KLEUTERSCHOOL DE KLIMOP AAN DE KERKSTRAAT OMSTREEKS 1960   5. VOORMALIGE KLEUTERSCHOOL DE KLIMOP

De Wip
 
Met de verdere uitbreiding van het dorp in westelijke richting bleek de noodzaak van meer kleuterklassen zo groot dat werd besloten tot de bouw van een tweede kleuterschool. Zo werd in 1972, aan de Van Speijkstraat 1, de kleuterschool 'De Wip' opgericht door de kleuter- en hoofdleidsters Roza de Nooijer-Dierikx en Wil Harthoorn van respectievelijk het openbare en christelijke onderwijs. Zij starten samen met ieder één lokaal. Naast de christelijke kleuterklas op 'De Wip' waren er op dat moment ook nog twee kleuterklassen op de christelijke kleuterschool 'De Klimop' aan de Kerkstraat gehuisvest.

Vanaf 1980 werden beide lokalen van 'De Wip' voor het openbare kleuteronderwijs gebruikt. De christelijke kleuters vertrokken daarna naar 'De Wantewevers', het schoolgebouw aan de Antonissenstraat 23. Dit gebouw is momenteel als zodanig niet meer in gebruik en wordt nu bewoond door verstandelijk gehandicapten van de Stichting Arduin.
 
Kleuterschool De Klimop aan de Kerkstraat te Koudekerke in 1960   In 1982 werd het tienjarig bestaan van de openbare kleuterschool 'De Wip' groots gevierd. Op de foto die gemaakt is bij de hoofdingang staan de volgende personen: In het midden juf Marian van Doorn, toenmalig hoofdleidster van de Wip. Rechts van haar staat burgemeester Simon Francke en geheel links in blauwe blouse staat juffrouw Ellen de Regt. De namen van de twee kinderen zijn onbekend. 'De Wip' sloot in 1986 haar deuren en betrok toen tijdelijk de leegstaande lokalen van de vroegere hervormde school, die toen omgedoopt werd tot 'De Uitwijk'. Dat gebouw werd gebruikt tot dat de in aanbouw zijnde nieuwe lokalen bij de openbare basisschool 'De Sprong' klaar waren.
6. KLEUTERSCHOOL DE WIP BESTAAT 10 JAAR (3-9-1982)    

OBS De Sprong
 
De openbare basisschool 'De Sprong' aan de Biggekerksestraat 2 werd na 1986 uitgebreid om de kleuterklassen van 'De Wip' te huisvesten in één openbare basisschool. De kleuterklassen werden ondergebracht in nieuwe lokalen en een tijdelijk gebouw, 'Het Buitenhuis'. Deze openbare basisschool was net voor de oorlog in 1939 gebouwd en was voor de samenvoeging met de kleuterklassen al in enkele fasen met lokalen uitgebreid, waardoor gezegd kan worden dat de school feitelijk meegroeide met de bouw van de naoorlogse wijken in Koudekerke. Met de komst van de kleuterklassen werden er voor de laatste maal extra lokalen en een speellokaal bijgebouwd.
 
Basisschool de Sprong betok in 2006 het nieuwe pand aan de Biggekerksestraat te Koudekerke   Basisschool de Sprong betok in 2006 het nieuwe pand aan de Biggekerksestraat te Koudekerke
7. BASISSCHOOL DE SPRONG (4-9-2005)   8. SLOOP OUDE GEBOUW DE SPRONG (11-11-2005)
Het schoolgebouw aan de Biggekerksestraat bleek aan het begin van deze eeuw niet meer te voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd waardoor men genoodzaakt was naar andere huisvestingsopties te kijken. In 2002 en 2003 werd de vorming van een brede school op Koudekerke geambieerd maar dit bleek niet haalbaar, waardoor werd besloten om zelf vervangende nieuwbouw te plegen. Tot de sloop telde 'De Sprong', inclusief 'Het Buitenhuis', acht lokalen. In november 2005 werd het schoolgebouw gesloopt zodat op deze plek een nieuwe school kon worden gebouwd. Er werd een jaar overbrugd in een tijdelijk gebouw dat op het grasveld naast de tennisvereniging en begraafplaats was neergezet. Het nieuwe gebouw opende officieel haar deuren op 21 augustus 2006, al was het gebouw feitelijk al bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.
 
Basisschool de Sprong betok in 2006 het nieuwe pand aan de Biggekerksestraat te Koudekerke   Basisschool de Sprong betok in 2006 het nieuwe pand aan de Biggekerksestraat te Koudekerke
9. NIEUWE BASSISCHOOL DE SPRONG AAN DE BIGGEKERKSESTRAAT (9-9-2006)   10. NIEUWE BASSISCHOOL DE SPRONG (9-9-2006)
De nieuwe school is door architectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft ontworpen en is in samenspraak met 'De Sprong', ouders, leerlingen en de gemeente Veere tot wasdom gekomen. De nieuwe school beantwoordt aan de wensen om flexibeler met ruimten te kunnen werken. Belangrijk daarbij is transparantie. Dit is in de school terug te vinden in de gekleurde glazen puien die de zes lokalen van een gangzone scheiden. Het speellokaal grenst aan de hal en kan door een flexibele wand bij een evenement bij het speellokaal getrokken worden. De thema-nis die ook in het oude gebouw aanwezig was is in de nieuwbouw teruggekomen. Het is nu een volwaardige tentoonstellingsruimte die zich bevindt achter een gouden pui die tevens de entree tot dit bijzondere gebouw vormt.
 

Christelijk Hervormde School
 
Basisschool de Sprong betok in 2006 het nieuwe pand aan de Biggekerksestraat te Koudekerke   Basisschool de Sprong betok in 2006 het nieuwe pand aan de Biggekerksestraat te Koudekerke
11. HERVORMDE SCHOOL NA DE BOUW VAN HET 4e LOKAAL (14-9-1959)   12. OUDE HERVORMDE SCHOOL OMSTREEKS 1930
De christelijke hervormde school die in 1924 in Koudekerke was gesticht had na de inundatie dermate veel last van zoutschade dat in 1957 de muren van de drie lokalen werden behandeld en tegelijkertijd enkele constructiefouten in het dak werden opgelost door het dak te verlagen en te vernieuwen. Dit laatste is goed te zien als de foto's van omstreeks 1930 en na 1957 met elkaar worden vergeleken. In 1959 werd de school voor het laatst uitgebreid met een 4e lokaal en een kamer voor het hoofd van de school (Chris Schipper). Het werk werd op 20 februari 1959 aanbesteed. Aan de laagste inschrijver, de firma Walraven uit Middelburg werd het werk voor f 36.100,- gegund.
 
voormalige hervormde school aan de Middelburgsestraat te Koudekerke   Tot en met 17 juni 1970 heeft dit gebouw als school dienst gedaan, hierna werd samen met de gereformeerde school en de bewaarschool een christelijke school opgericht en werd het pand aan de Middelburgsestraat gesloten.

De voormalige school staat ook wel onder de naam 'De Uitwijk' bekend, vanwege de tijdelijk huisvesting van tal van functies na 1970, waaronder de eerder genoemde openbare kleuterschool en de peuterspeelzaal. Tegenwoordig wordt het gebouw door particulieren bewoond en is het hiertoe aangepast zoals blijkt uit de hiernaast weergegeven foto uit 2001. Aan de buitenzijde doen slechts de grote ramen aan de linkerzijde van het pand nog denken aan een schoolgebouw.
13. DE VOORMALIGE SCHOOL AAN DE MIDDELBURGSESTRAAT (1-12-2001)    

Christelijke School op Gereformeerde Grondslag werd CBS 't Klinket
 
gereformeerde school en verenigingsgebouw aan de Tramstraat omstreeks 1900 te Koudekerke   Gereformeerde school en verenigingsgebouw te Koudekerke omstreeks 1900
14. HET OUDE SCHOOL/VERENIGINGSGEBOUW AAN DE TRAMSTRAAT CA 1900   15. DE GEREFORMEERDE SCHOOL CA 1900
Aan de Tramstraat 36 vinden we tegenwoordig de christelijke basisschool 't Klinket. Deze school komt voort uit de vroegere christelijke school op gereformeerde grondslag uit 1891, die hier in 1962 samen met het verenigingsgebouw werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe christelijke school met onderwijzerswoning die beiden door architect ir. Arend Rothuizen van het Middelburgse architectenbureau Rothuizen en 't Hooft zijn ontworpen. Kenmerkend voor zijn achitectuur in deze periode is de functionele en heldere gebouwopzet met enkele karakteristieke elementen zoals hier de typische schoorsteenkappen op beide gebouwen.
 
Onderwijzerswoning met op de achtergrond basisschool 't klinket (foto 4 april 2011)   Het hoofd van de school woonde tot die tijd in een gedeelte van het oude verenigingsgebouw/school en kreeg met de bouw van de nieuwe onderwijzers- woning een eigen plek op de hoek van de Tramstraat en Cithershillsingel. Het gehele bouwproject werd op 14 juli 1961 aanbesteed. De onderwijzerswoning werd als eerste gebouwd en bestond op de begane grond uit een werkkamer, keuken, aangebouwde schuur en toilet met op de verdieping vier slaapkamers, een wc, douche en balkon. Na de bouw van de onderwijzerswoning werd het oude verenigingsgebouw met bijbehorende woningen gesloopt om op die plek in 1962-1963 de nieuwe christelijke basis- school te bouwen.
16. ONDERWIJZERSWONING AAN DE TRAMSTRAAT (FOTO 2-4-2011)    
Christelijke school door architect Arend Rothuizen na 1963   Na de sloop van de oude school aan de Cithershillsingel werden de vrijkomende bouwmaterialen publiekelijk verkocht. Op de plek van de oude school verrees een fietsenstalling en tuinschuur. De nieuwe school kreeg drie klassen met de mogelijkheid deze later uit te breiden met een vierde lokaal. Via de ingang van het gebouw kwam men in een vestibule, die toegang gaf tot de kamer van het schoolhoofd en een lange gang, waaraan de drie klassen lagen. Verder werd er een kleedcabine voor de schooldokter gemaakt en werd het gebouw voorzien van een voor die tijd moderne centrale verwarmingsketel (oliestookinrichting).
17.CHRISTELIJKE SCHOOL AAN DE TRAMSTRAAT TE KOUDEKERKE NA 1963 (157)    
Voor de school werd een speelterrein aangelegd dat van de straat werd afgeschermd door beplanting. Achter het gebouw werd een door tuinmuren afgeschermd plein aangelegd voor het houden van lichamelijke oefeningen. Op 11 mei 1963 verrichtte burgemeester J.L. Dregmans de officiële opening waarbij de school de naam 'Immanuëlschool' kreeg.

De christelijke school op gereformeerde grondslag werd op 17 juni 1970 samengevoegd met de Hervormde School en de eerder genoemde bewaarschool. Samen gingen ze verder als 'Vereniging voor Protestants Christelijk kleuter- en basis onderwijs'. Later is de school nog uitgebreid toen de christelijke kleuterschool 'De Wantewevers' uit de Anthonissenstraat 23 bij de school werd gevoegd. In 1990 werd de naam van de school gewijzigd in 't Klinket. Deze naam is afgeleid van de kleine houten deurtjes in de grote schuurdeuren van karakteristieke Zeeuwse schuren, die als metafoor gebruikt zijn voor een deur waardoor je als kind de grote wereld betreedt.
 
Basisschool 't Klinket aan de Tramstraat te Koudekerke   de tot school verbouwde voormalige gereformeerde kerk aan de Tramstraat te Koudekerke
18. BASISSCHOOL 'T KLINKET AAN DE TRAMSTRAAT TE KOUDEKERKE (2-8-2002)   19. DE TOT SCHOOL VERBOUWDE KERK (15-3-2009)
't Klinket werd in 2002 door architectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft uitgebreid met een nieuwe dakopbouw waardoor voor dat moment werd voorzien in de toenemende huisvestingsbehoefte. De school bleef ook hierna nog kampen met een chronisch ruimtegebrek waarvoor een structurele oplossing door samenwerking met de openbare basisschool en enkele andere partijen werd onderzocht. Dit onderzoek leverde helaas geen bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen op waarna gezocht werd naar andere huisvestingsmogelijkheid voor 't Klinket. In mei 2006 werden de kerk en pastorie tegenover de school door de Protestantse Gemeente Koudekerke verkocht aan de gemeente Veere. Het gebouw werd hierna intern verbouwd naar een ontwerp van architectenbureau WTS uit Vlissingen, Hierbij werd de grote ruimte verdeeld in meerdere kleine ruimten en werd onder meer een tussenvloer gecreëerd. Vanaf 2009 is het gebouw in gebruik bij Christelijke Basisschool 't Klinket, Peuterspeelzaal Ukkepuk en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Walcheren. De kinderopvang 'Het Kwetternest' was tot dat moment op het terrein van Der Boede gevestigd maar moest hier vanwege de herbestemming van het landgoed vertrekken.
Lees verder
.
  de tot school verbouwde voormalige gereformeerde kerk aan de Tramstraat te Koudekerke
20. PLATTEGRONDEN VERBOUWDE KERK

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 06 06 2021

locatie:
Koudekerke


legenda kaart:
1. Christelijke Bewaarschool
2. Kleuterschool De Klimop
3. Kleuterschool De Wantewevers
4. Kleuterschool De Wip
5. OBS De Sprong
6. Hervormde basisschool
7. CBS 't Klinket

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: Hans Geertse
afb. 2: Sjoerd de Nooijer
afb. 3: beeldbank ZB 121554
afb. 4: archief J. Roose
afb. 5-10: Sjoerd de Nooijer
afb. 11: beeldbank ZB 121535
afb. 12: beeldbank ZB 9976
afb. 13: Sjoerd de Nooijer
afb. 14: beeldbank ZB 9974
afb. 15: beeldbank ZB 9975
afb. 16: Eline Sturm
afb. 17: archief J. Roose
afb. 18-19: Sjoerd de Nooijer
afb. 20: Martien le Clercq (Klinket)

geraadpleegde bronnen:
- Roose, J. en Roose W.P., Ons Dorp Koudekerke, 1930-1960, Koudekerke, 1993
- Roose, J. en Roose, W.P., Kent u ze nog... die van Koudekerke, Zaltbommel, 1981
- Ria Roose
- archief Jan Roose
- Hans Geertse
- Roza de Nooijer
- zeeuwse bibliotheek (ZB)
- Rothuizen van Doorn 't Hooft
- www.zeeuwengezocht.nl
- www.krantenbankzeeland.nl
- www.archipelschooldesprong.nl
- www.cbsklinket.nl