Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
nieuwe wijken
bedrijventerreinen
wederopbouw
ruilverkaveling
recreatie
kustversterking
infrastructuur Koudekerke 1944-heden
Rondweg Koudekerke
1. RONDWEG KOUDEKERKE (05-06-2004)
Nadat tientallen jaren over een rondweg rond Koudekerke is gesproken en vergaderd werd op maandag 3 maart 2003 daadwerkelijk gestart met de aanleg van een nieuwe weg tussen Vlissingen en Koudekerke (S14) en de rondweg rond Koudekerke (S15). De rondweg moest leiden tot een aanzienlijke vermindering van de drukte over de bestaande wegverbindingen tussen Vlissingen en Koudekerke en de traverse door Koudekerke. De weg is een initiatief van de Provincie Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden en de gemeentes Veere, Vlissingen en Middelburg.

De rondweg begint bij de rotonde bij de Sloeweg en de Bosschenburghweg te Vlissingen. Het tracé van de S14 loopt vervolgens langs de Vlissingse wijk Lammerenburg direct langs de Meliskerkse Watergang richting de Middelburgsestraat waar de S15 ten noordwesten van Koudekerke aansluit op de N288 naar Biggekerke. Op alle kruisingen in het tracé, behalve de Zwigtmansweg en Groeneweg, werd een nieuw type ovale rotonde aangelegd. Op deze rotondes stroomt het verkeer op de doorgaande route sneller door. De Groeneweg werd door de rondweg in twee delen gesplitst en is sindsdien ontsloten door een ventweg vanaf de Middelburgsestraat. De Zwigtmansweg werd afgesloten. Bij een paar kruisingen werden fietstunnels aangelegd. Hieronder ziet u de fietstunnel bij de Middelburgsestraat.
 
Fietstunnel in aanbouw bij Koudekerke   Fietstunnel in aanbouw bij Koudekerke
2. AANLEG RONDWEG KOUDEKERKE (26-04-2004)   3. FIETSTUNNEL IN AANBOUW (04-07-2004)
Voordat alle ruimtelijke procedures waren doorlopen werd op 3 maart aangevangen met rioleringswerkzaamheden en werd er zand gestort dat toekomstige zakkingen moest voorkomen. Kort hierna maakten omwonenden van de nieuwe rondweg bezwaar tegen een wijziging van het bestemmingsplan bij de Raad van State in Den Haag omdat zij vreesden voor geluidshinder en financiële schade bij de toekomstige verkoop van hun bezit. Deze wijziging van het bestemmingsplan betrof 400 meter van het tracé, in de omgeving van de Jacoba van Beierenweg. Dit deel van de rondweg was 'vergeten' door de gemeente Vlissingen. Tot vertraging hebben de bezwaren uiteindelijk niet geleid. Met een aantal van de bezwaarmakers werd overeenstemming bereikt over een planschadevergoeding.

In 2004 werden de aansluitingen op de bestaande wegen gerealiseerd en op 16 december van dat jaar werd de rondweg voor verkeer geopend. De officiële openingshandeling vond die dag plaats en werd door gedeputeerde T. Poppelaars, de Vlissingse wethouder P. van der Maden en burgemeester van Veere A.C. de Bruijn verricht. Het fietstunneltje onder de rotonde bij de Middelburgsestraat was toen nog niet gereed. Vanwege een onteigeningsprocedure kon de aanleg hiervan pas in het najaar van 2005 worden hervat en werd dit tunneltje pas op 20 januari 2006 voor fietsers opengesteld. Fietsers moesten tot die tijd gebruik maken van een geimproviseerde oversteekplaats.
 
FOTOSERIE AANLEG RONDWEG KOUDEKERKE  
De aanleg van de rondweg rond Koudekerke is vastgelegd in een fotoserie waarvan hiernaast een selectie is verzameld die in een presentatie is te downloaden. Door op de afbeelding te klikken opent er een nieuw venster waarin het pdf bestand met de foto's is te bekijken (3,9 Mb)
4. FOTOSERIE VAN AANLEG RONDWEG KOUDEKERKE    
Na de opening van de rondweg werden nog enkele andere aanpassingen aan omliggende wegen doorgevoerd die verband hielden met de gewijzigde verkeerssituatie rond Koudekerke. Zo werd in juli 2005 de kruising Vlissingsestraat - Lammerenburgweg aangepast zodat het doorgaande verkeer komend vanaf de Gerbrandystraat in Vlissingen beter naar de rondweg kon worden geleid.

In 2008 werd een plan gepresenteerd om de N660 (het noordelijke gedeelte van de Middelburgsestraat vanaf de rondweg tot aan de gemeentegrens met Middelburg) veiliger te maken. Sinds 1992 bestonden er al van dergelijke plannen die voorzagen in de vervanging van de bestaande weg, de aanleg van voorsorteerstroken bij afslagen en een nieuwe parallelweg naast de hoofdrijbaan. Aanvankelijk was de aanpassing van het gehele tracé voorzien en zouden ook 150 bomen gekapt worden om bestaande bochten flauwer te maken. In 2008 stuitte dit plan van de Provincie Zeeland op bezwaren van zowel de fietsersbond als natuurorganisaties. Zij wilden niet dat de bomen langs de weg zouden verdwijnen en voorzagen problemen bij het beoogde gezamenlijk gebruik van de parallelweg door traktoren, auto's en fietsers.

Gedeputeerde Toine Poppelaars legde zich neer bij het verzet en besloot het plan aan te passen en als compromis de maximum snelheid te verlagen tot 60 km per uur. Bij de uitvoering van het afgeslankte plan werd in het najaar van 2011 de asfaltlaag vervangen en werden voorsorteervakken en oversteekplaatsen voor fietsers aangelegd bij kruisingen met B-wegen. Hierdoor bleven de meeste bomen en een gedeelte van het bos bij Ter Hooge gespaard.
 

Reconstructie Duinstraat en Middelburgsestraat
 
Asfalteringswerkzaamheden op de Middelburgsestraat te Koudekerke
5. ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN OP DE MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (13-04-2011)
Nadat de rondweg rond Koudekerke gereed kwam werden er plannen gemaakt voor de reconstructie van de Middelburgsestraat en de Duinstraat in Koudekerke. Veel bewoners maakten zich zorgen om het sluipverkeer en de snelheid waarmee het verkeer door het dorp reed. In opdracht van de gemeente Veere en in overleg met de dorpsraad Koudekerke en omwonenden is een herinrichtingsplan gemaakt. Uitgangspunt was dat de maximum snelheid zou worden teruggebracht van 50 naar 30 km per uur. De voormalige doorgaande weg moest de uitstraling krijgen van een woonstraat met parkeerplaatsen, groenvakken, bomen en verhoogde kruisingen. Gelijktijdig werd een regenwaterriool aangelegd waardoor het schone regenwater in sloten kon worden geloosd en niet meer voor zuivering naar Ritthem verpompt hoefde te worden. De totale kosten van het project bedroegen 1,5 miljoen euro en de werkzaamheden werden gefaseerd uitgevoerd. Vanaf eind oktober 2011 waren de straten weer geopend voor verkeer. Op 14 december werd de woonstraat heropend door wethouder Jaap Melse.
FOTOSERIE RECONSTRUCTIE MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE  
De reconstructie van het eerste deel van de Middelburgsestraat is vastgelegd door Ies Bijleveld. Een selectie van zijn foto's is hier te downloaden of te raadplegen door op de afbeelding te klikken. Er opent dan vanzelf een nieuw venster waarin het pdf bestand met de foto's is te raadplegen (2,3 Mb).

Lees verder.
6. FOTOSERIE VAN RECONSTRUCTIE MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE blank blank

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

redactionele mededeling:
Enkele delen van het hoofdstuk 1944-heden worden nog herzien. Hier ziet u een voorlopige weergave van de nu bekende informatie over deze periode. Voor zover mogelijk is de getoonde informatie gecheckt op juistheid, later worden de onderdelen beter/logisch geordend. Uiteraard staat het u vrij om op de behandelde onderwerpen te reageren of aanvullende informatie aan te dragen. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website (zie grijze menubalk bovenaan).

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1-4: Sjoerd de Nooijer
afb. 5-6: Ies Bijleveld

geraadpleegde bronnen:
-